By - admin

002249大洋电机董事长董秘-002249董事长董秘

本栏满意的:高管及互插持股变更、行政绍介、高层实行兼任、实施履历表

(1)高管及互插持股变更养护

┌───┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬──┬───┐

│存货的变│变更日期│变更股│成交均│变更原│变更后│董监高│工作│变更人│

│动人的姓│        │份编号│  价  │  因  │持股数│权杖姓│    │与董监│

│  名  │        │  (股)│      │      │ (股) │  名  │    │高的关│

│      │        │      │      │      │      │      │    │  系  │

├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┤

│鲁三平│20180927│-21471│  │最基本的交│    –│鲁楚平│董事│男子大学生联谊会成员姐│

│      │        │   100│      │易    │      │      │    │妹    │

│鲁三平│20180920│-25937│  │最基本的交│    –│鲁楚平│董事│男子大学生联谊会成员姐│

│      │        │   500│      │易    │      │      │    │妹    │

│刘伟文│20170922│-10000│  │竞相出高价交│    –│刘自文│高管│男子大学生联谊会成员姐│

│      │        │     0│      │易    │      │      │    │妹    │

│屈用群│20170914│-10000│  │竞相出高价交│    –│屈明  │监事│男子大学生联谊会成员姐│

│      │        │      │      │易    │      │      │    │妹    │

│王毓强│20170825│  -500│  │竞相出高价交│    –│王文丽│董事│男子大学生联谊会成员姐│

│      │        │      │      │易    │      │      │    │妹    │

│王毓强│20170824│   500│  │竞相出高价交│    –│王文丽│董事│男子大学生联谊会成员姐│

│      │        │      │      │易    │      │      │    │妹    │

│屈用群│20170512│  3000│  │竞相出高价交│    –│屈明  │监事│男子大学生联谊会成员姐│

│      │        │      │      │易    │      │      │    │妹    │

│鲁三平│20160826│-19384│ │最基本的交│    –│鲁楚平│董事│男子大学生联谊会成员姐│

│      │        │   000│      │易    │      │      │    │妹    │

│邵沙平│20160607│  -100│ │竞相出高价交│    –│余劲松│孤独│匹偶  │

│      │        │      │      │易    │      │      │董事│      │

│牛欣  │20160602│-12000│ │竞相出高价交│    –│王侦彪│监事│匹偶  │

│      │        │      │      │易    │      │      │    │      │

│鲁三平│20160531│-73200│  │最基本的交│    –│鲁楚平│董事│男子大学生联谊会成员姐│

│      │        │   000│      │易    │      │      │    │妹    │

│刘伟文│20160325│-13000│  │竞相出高价交│    –│刘自文│高管│男子大学生联谊会成员姐│

│      │        │      │      │易    │      │      │    │妹    │

│伍雯  │20151012│  5000│ │竞相出高价交│    –│伍小云│高管│男子大学生联谊会成员姐│

│      │        │      │      │易    │      │      │    │妹    │

│徐海明│20150916│150000│  │竞相出高价交│146538│徐海明│董事│个人  │

│      │        │      │      │易    │   000│      │、高│      │

│      │        │      │      │      │      │      │管  │      │

│晏展华│20150916│ 50000│  │竞相出高价交│650000│晏展华│高管│个人  │

│      │        │      │      │易    │      │      │    │      │

│伍小云│20150916│ 30000│  │竞相出高价交│406000│伍小云│高管│个人  │

│      │        │      │      │易    │      │      │    │      │

│邵沙平│20150914│   200│  │竞相出高价交│   800│余劲松│孤独│匹偶  │

│      │        │      │      │易    │      │      │董事│      │

│鲁楚平│20121203│449951│  │竞相出高价交│242410│鲁楚平│董事│个人  │

│      │        │      │      │易    │   016│      │    │      │

│鲁楚平│20121130│550065│  │竞相出高价交│241960│鲁楚平│董事│个人  │

│      │        │      │      │易    │   065│      │    │      │

│李利群│20101116│ -1700│ │竞相出高价交│    –│刘自文│监事│匹偶  │

│      │        │      │      │易    │      │      │    │      │

│李利�

发表评论

Your email address will not be published.
*
*